Thuy Doan

Vietnamese Traditional Music

 

"Nhã nhc Cung đình Huế" 

 

 Ông ngoại của Thủy và Ông TÔN THẤT TOÀN (Huế)

*

 

 

Đoàn Thanh Thủy

Phan Tú Sơn

Qui Nhon 2008 

  *

Email : doanthanhthuyqn@gmail.com